top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

PERFECT ART

Rootenstraat 23/6

3600 Genk

info@perfect-art.be

Tel. +32 (0) 11 18 81 41

Ondernemingsnummer: BE 0757 757 565

RPR Hasselt

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PERFECT ART moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PERFECT ART aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd. Indien er per vergissing voor een bepaald product een verkeerde prijs vermeld staat, kunnen wij er niet aan gehouden worden het product aan deze prijs te leveren op voorwaarde dat wij u verwittigen van de foutieve prijsvermelding alvorens de bestelling bij u geleverd wordt of, in het geval u de bestelling komt afhalen, wij u verwittigen nadat wij de ontvangst van uw bestelling schriftelijk bevestigd hebben. In geval wij verwittigen hebben wij het recht uw bestelling te annuleren op voorwaarde dat wij u alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetalen.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen ten allen tijde te kunnen veranderen.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PERFECT ART niet. PERFECT ART is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. PERFECT ART is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PERFECT ART. PERFECT ART  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  

Artikel 4: Online aankopen 

Hoe een bestelling plaatsen?

- U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.

- Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel-       en betaalproces

- Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.

- Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, ...

- Selecteer de gewenste betalingswijze.

- Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.

- Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

PERFECT ART is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige  tekortkoming van de Klant met betrekking tot 

bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland, op het door de klant opgegeven adres. PERFECT ART streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 3 - 5  werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 14 dagen. De levering wordt uitgevoerd door een door PERFECT ART gekozen expediteur. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Leveringsvoorwaarden:

De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

Er wordt enkel geleverd in België en Nederland. Leveringen gebeuren op werkdagen.

De levering wordt uitgevoerd door een door PERFECT ART gekozen expediteur.  De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven.

Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening  gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan PERFECT ART.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de PERFECT ART was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PERFECT ART. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PERFECT ART te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

.

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij PERFECT ART .

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant PERFECT ART (info@perfect-art.be, tel. 011/18 81 14, Rootenstraat 23/6, 3600 Genk) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan PERFEC ART  heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan PERFECT ART.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van 6 EUR .

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt PERFECT ART zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal PERFECT ART alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat PERFECT ART op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan PERFECT ART wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door PERFEC ART geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

PERFECT ART betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitzondering van herroepingsrecht

Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.

 

Artikel 8: Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

(1) Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van PERFECT ART de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

(2) De klant zal PERFECT ART vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt PERFECT ART alle daaruit voorvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

.

Artikel 9: Garanties

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de PERFECT ART klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan PERFECT ART
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant PERFECT ART zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van PERFECT ART is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0) 11 18 81 41, via e-mail op info@perfect-art.be of per post op het volgende adres Rootenstraat 23/6, 3600 Genk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PERFECT ART beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt PERFECT ART zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

bottom of page